LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

2 mrt. 2013

PROJECT ‘BRUGGE LETTERSTAD’ VOORGESTELD
PROJECTO ‘BRUGES CIDADE DE LETRAS’ APRESENTADO

Vorige donderdag werden in het Provinciaal Hof te Brugge twee toekomstvisies voor de stad voorgesteld. Enerzijds profileert Brugge zich met het project ‘Handmade in Brugge’ als stad van baanbrekend vakmanschap, geworteld in een eeuwenoude traditie én tegelijk inzettend op creatie en innovatie.
Anderzijds gaat het project ‘Brugge Letterstad’ meer specifiek in op de mogelijkheid om van Brugge opnieuw een wereldcentrum voor letterkunst te maken, net zoals de handschriften en miniaturen uit de Brugse scriptoria in de middeleeuwen de wereld veroverden.             
En het dient gezegd, voor ‘Brugge Letterstad’ zijn de funderingen aanwezig. In de voorbije dertig jaar is Brugge uitgegroeid tot een  internationaal trefpunt op vlak van kalligrafie, letterbeeldhouwen en letterontwerp. Studenten uit de hele wereld komen zich in Brugge vervolmaken in de kalligrafie en anderzijds worden Brugse letterkunstenaars wereldwijd gevraagd voor opleiding. De basis voor dit alles is grotendeels aan drie personen te danken.
In de eerste plaats Jef Boudens (1926-1990), de eerste moderne kalligraaf van België. Hij leidde een hele generatie Vlaamse kalligrafen op en zijn vijf kinderen erfden zijn passie. De zonen Pieter, Jeroen en Kristoffel specialiseerden zich in het letterbeeldhouwen terwijl zijn dochters Joke en Liesbet zich op de kalligrafie toelegden. Alle 5 worden ze als wereldautoriteiten in hun vakgebied beschouwd.
Er was ook Jan Broes die eind vorige eeuw internationaal vermaarde kalligrafen en letterkappers naar Brugge bracht op diverse tentoonstellingen, met als hoogtepunt het prestigieuze project ‘Een stad vol letters’ in het kader van ‘Brugge  2002, Culturele Hoofdstad van Europa’.
Als derde pijler is er Brody Neuenschwander, de Amerikaanse internationaal befaamde kalligraaf die al 20 jaar in Brugge woont.
In de loop van afgelopen jaar bracht BEN (Brugs Erfgoednetwerk) mensen uit diverse disciplines samen om de basis van het project uit te werken. De Amerikaan formuleerde zijn visie als volgt: “Er leven en werken hier meer professionele kalligrafen en letterbeeldhouwers dan in andere Europese steden en nergens anders vind je zoveel kwalitatief hoogstaande opleidingen. Dit is het resultaat van bijna veertig jaar toegewijde inspanning en passie van een harde kern van professionele letterkunstenaars
Als letterkapper maakt Kristoffel Boudens deel uit van het project. Uit zijn visie volgend fragment: “Wat specifiek mijn vakgebied betreft, zou ik op onopvallende wijze de functionele belettering extra aandacht geven. Straatnamen, huisnummers en gevelbelettering kunnen een stadsbeeld een unieke stempel geven.
De voorstelling van deze toekomstvisie wordt gecombineerd met een expo die middels werk van fotograaf Alain Meessen en videograaf Jasper Van het Groenewoud Brugge voorstelt als stad van baanbrekend vakmanschap. De tentoonstelling loopt nog tot 19 maart in het Provinciaal Hof (Markt 3, Brugge) en is gratis toegankelijk
De aanzet is gegeven, hopelijk geraakt Brugge op die manier van de perceptie af dat alles hier in de middeleeuwen is blijven stil staan. 


Na quinta-feira passada, na Corte Provincial em Bruges, foram apresentadas duas visões do futuro para a cidade. Por um lado Bruges perfila-se no projecto ‘Handmade em Bruges’ como cidade de artesanato pioneiro, enraizada em uma tradição secular e ao mesmo tempo acentuando a criação e a inovação.
Por outro lado, o projecto ‘Bruges Cidade de Letras’ trabalha mais especificamente na possibilidade de tornar Bruges novamente num centro mundial da arte da letra, assim como os manuscritos e as miniaturas das scriptoria brugenses conquistaram o mundo na Idade Média.
E isso deve ser dito, existem as fundações para ‘Bruges Cidade de Letras’. Nos últimos trinta anos, Bruges tornou-se um ponto de encontro internacional em termos de caligrafia, escultura de letras e design de letras. Por um lado estudantes de todo o mundo vêm aperfeiçoar a caligrafia em Bruges e por outro lado os artistas brugenses são convidados no mundo inteiro para formação.
Três pessoas foram em grande parte as responsáveis para isso.
Primeiro Jef Boudens (1926-1990), o primeiro calígrafo moderno da Bélgica. Ele formou uma geração inteira de calígrafos flamengos e os seus cinco filhos herdaram a paixão. Os filhos Pieter, Jeroen e Kristoffel especializaram-se na escultura de letras enquanto as filhas Joke e Liesbet aplicaram-se na caligrafia. Cada um dos 5 é considerado autoridade mundial na sua área.
Houve também Jan Broes que, no final do século passado, levou calígrafos e escultores de letras de renome internacional a Bruges para várias exposições, culminando com o prestigioso projecto ‘Uma cidade cheia de letras’ no contexto de ‘Bruges 2002, Capital Europeia da Cultura’.
O terceiro pilar é Brody Neuenschwander, o calígrafo americano famoso que já vive em Bruges há 20 anos.
Durante o ano passado a BEN (Rede do património brugense) reuniu pessoas de várias disciplinas para a construir a base do projecto. O americano formulou a sua visão da forma seguinte: “Aqui vivem e trabalham mais calígrafos e escultores de letras profissionais do que em outras cidades europeias e em nenhum outro lugar se pode encontrar tantas formações de qualidade. É o resultado de quase 40 anos de esforço dedicado e paixão de um núcleo duro de artistas de letras profissionais "
Sendo escultor de letras Kristoffel Boudens faz parte do projecto. Um fragmento da sua visão: “Na minha área específica queria prestar atenção extra, de maneira discreta, à rotulação funcional de letras. Placas identificativas de ruas, números de casas e letras nas fachadas podem dar uma identidade única à paisagem urbana.
A apresentação desta visão é combinada com uma exposição, que através do trabalho do fotógrafo Alain Meessen e do  videógrafo Jasper Van het Groenewoud apresenta Bruges como uma cidade de artesanato pioneiro. A exposição vai até o dia 19 de março na Corte Provincial (Markt 3 em Bruges) e a entrada é gratuita.
O início é dado e esperemos que Bruges assim perca a percepção de uma cidade onde tudo parou na Idade Média.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten